Laboratory Safety Lectures         Tim Hubin      tim.hubin@swosu.edu

Back

 

Chapter 1 Lecture 1               Chapter 6 Lecture 1

Chapter 2 Lecture 1               Chapter 7 Lecture 1

Chapter 3 Lecture 1               Chapter 7 Lecture 2

Chapter 4 Lecture 1               Chapter 8 Lecture 1

Chapter 5 Lecture 1

Chapter 5 Lecture 2